1.01 Producent Formål


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.01 Producent Formål"

Transcripción

1 DK... Sit-On Comfort High Hygiene... 2 GB/US... Sit-On Comfort High Hygiene... 5 DE.... Sit-On Comfort High Hygiene... 9 SE.... Sit-On Comfort High Hygien FR.... Sit-On Comfort High Hygiene IT... Sit-On Comfort High Hygiene ES.... Sit-On Comfort High Hygiene BR... Sit-On Comfort High Higiene Manual Version 1.00

2 2 DK.... SIT-ON COMFORT HIGH HYGIENE 1.00 Formål og anvendelse Vers Varenr.: 2941X1 Sit-On Comfort High Hygiene 1.01 Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Formål og anvendelse Producent Formål Vigtigt/advarsler Anvendelse Vedligeholdelse Rengøring Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Bortskaffelse af sejl Service og levetid Sikkerheds-/serviceeftersyn Levetid Tekniske specifikationer CE-overensstemmelseserklæring Erklæring om miljøpolitik V. Guldmann A/S Pålægning af sejl Formål Sejlet anvendes til at løfte eller forflytte en person med funktionsnedsættelse på sygehuse, plejeboliger, genoptræningscentre og i den individuelle bolig. Sejlet er designet til brug i både mobile personløftere og lofthejssystemer. Sit-On Comfort High Hygiene sejlet er ideelt til at løfte en person til og fra seng og toilet-/badestol i siddende stilling. Det anbefales ikke, at Sit-On Comfort High Hygiene sejlet bruges som traditionelt Sit-On sejl i kørestol eller lign. pga. risiko for tryk. Bruges sejlet til personer med tryksårsproblemer eller andre hudproblemer, skal personalet være opmærksomme på og risikovurdere personens tryksår og hud. Forudsætninger Hvor sejlet anvendes, er det en forudsætning at: Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer, der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug. Der anvendes den korrekte størrelse sejl. Max løftekapacitet på 255 kg aldrig overskrides. Sejlet anvendes ved løft af en person i såvel siddende som liggende stilling. Hjælperen er opmærksom på brugerens velbefindende ved løft i sejlet. Sejlet anvendes i forbindelse med en Guldmann løftebøjle Vigtigt/advarsler Læs instruktionerne nøje, før du benytter løftesejlet. Sejlets mærkelast må aldrig overskrides. Sejlet må kun bruges til løft af en person. Før ibrugtagning af et sejl skal det kontrolleres jævnfør punkt Der må aldrig anvendes et sejl, der er for stort til brugeren. Reparationer må kun udføres af fabrikanten Anvendelse Er du i tvivl vedrørende valg eller brug af løftesejl, kontakt venligst Guldmann. Vigtigt! Planlæg forflytningen, og lad ikke brugeren ligge i sejlet uden tilsyn. Før du løfter, skal du sikre, at brugeren ikke kan blive fastklemt, samt at sejlet ikke hænger fast i seng, toilet-/badestol eller andet. Brugerens hoved, arme, hænder og fødder må ikke være i fare for at sidde fast. Vær forsigtig med evt. slanger eller ledninger, der er fastgjort til brugeren og/eller til udstyr. Kontroller at håndbetjeningen og håndbetjeningskablet er fri af løftebøjlen, brugeren og andre genstande, før løftebøjlen hejses op eller ned. Guldmann fraskriver sig ansvar for fejl eller ulykker, der opstår, fordi løftesejlet ikke anvendes korrekt eller på grund af manglende agtpågivenhed fra hjælper eller bruger. Såfremt sejlet bruges i forbindelse med andet udstyr end Guldmanns, skal dette risikovurderes af kvalificeret personale.

3 GH løftebøjle med 4 ophængspunkter Advarsel! Vær opmærksom når du placerer sejlstropperne på løftebøjlen. Kontroller at sejlstropperne er placeret korrekt i krogen på løftebøjlen. Når der trykkes på pil op knappen på håndbetjeningen tjekkes igen at sejlstropperne forbliver i den korrekte position i løftebøjlens krog (fig. 1). Er sejlet rent? Følg proceduren for infektionskontrol, der gælder for det specifikke arbejdssted. Er sejlets mærkat læselig og komplet? Tjek sejlet for manglende, ulæselige og ufuldstændige mærkater. Mangler mærkaten er det ikke muligt at definere sejlets type, sejlets funktion og/eller vægtbegrænsning. 3 Fig. 1 GH løftebøjle Advarsel! Vær opmærksom når du placerer sejlstropperne på løftebøjlen. Kontroller at sejlstropperne er trukket ned forbi gummiarmen (A) og er placeret korrekt i krogen på løftebøjlen. Når der trykkes på pil op knappen på håndbetjeningen tjek igen at sejlstropperne forbliver i den korrekte position i løftebøjlens krog (fig. 1a og fig. 1b). Er løftestopperne og syningerne intakte? Tjek efter for ødelagte eller slidte syninger Tjek efter for knuder på stropperne Tjek efter for flænger eller flosser Tjek efter for huller, flænger eller snit Tjek efter for fremmedlegemer i stoffet eller på stropperne (fx metalsplinter e.l.) Er stoffet intakt? Tjek efter for tegn på unormalt slid og overdreven brug Tjek efter for trævler og flænger Tjek efter for usædvanlige eller væsentlige misfarvninger Tjek efter for rifter, huller, flænger eller snit Tjek efter for trævlede eller usikre sømme Tjek efter for mærker fremkaldt af kemikalier eller ætsende stoffer Tjek efter for forandringer i stoffet fx øget stivhed Tjek efter for indkapslede partikler A A Har sejlet stadig den originale størrelse og længde uden brug af knuder, nåle, tape eller andre metoder, der kan ændre formen og gøre sejlet kortere eller længere? Fig. 1a Fig. 1b Konklusion Såfremt sejlet har nogle af ovennævnte mangler, skader e.l., skal det kasseres uanset vægten af brugeren, der skal løftes. Pålægning af løftesejlet, se side Vedligeholdelse 2.03 Bortskaffelse af sejl Sejl bortskaffes ved forbrænding. Ved korrekt forbrænding nedbrydes polyester til kuldioxid og vand Rengøring 3.00 Service og levetid Tåler normal maskinvask ved angiven temperatur Tåler ikke blegemidler Tåler tørring i tørretumbler ved lav temperatur Tåler ikke strygning 3.01 Sikkerheds-/serviceeftersyn I henhold til international standard EN/ISO Hoist for the transfer of disabled persons Requirements and test methods skal der udføres et sikkerhedseftersyn mindst hvert halve år. Proceduren for sejleftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende. Derudover er både praktisk og visuel gennemgang anbefalet Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Tjek om der er tegn på slid og skader før sejlet tages i brug i henhold til nedenstående tjekliste, som ikke er tænkt som en udtømmende oversigt over alle tænkelige inspektionstrin. Eventuelle skader kan variere. Den kontrolansvarlige/arbejdsstedets dømmekraft er afgørende. Tjekliste for inspektion af sejl Før et Guldmann sejl/tilbehør tages i brug, skal følgende kontrolleres: Visse former for skader er langt lettere at opdage gennem praktisk gennemgang end blot ved visuel gennemgang. Som eksempel kan nævnes: stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt stof. Disse kan findes gennem fysisk kontakt med sejlet. Visuelle eftersyn afslører sandsynligvis ikke alle former for sejlskader. Overvej udformningen og håndteringen af den skriftlige dokumentation af sejleftersynene. Dokumentationen bør indeholde følgende informationer: navnet på producenten, sejlets varenummer, bredde og længde, sejlets unikke identifikationsnummer (vigtigt ved uddifferentiering af ens sejl) samt sejlets tilstand. Andre vigtige oplysninger kunne også være dato for modtagelse af sejlet, dato for ibrugtagning af sejlet og andre brugbare specielle kendetegn.

4 4 Vis omtanke vedrørende ødelagte og defekte sejl, og tag derfor sejlet ud af brug, hvis nogle af følgende forhold er til stede: 1. Kemiske og ætsede mærker 2. Nedsmeltede eller brændte mærker 3. Rifter, huller, flænger eller snit 4. Ødelagte eller slidte syninger 5. Manglende, ulæselige eller mangelfulde sejlmærkater 6. Knuder på sejlet 7. Slitage 8. Andre synlige skader, der medfører tvivl om sejlets styrke Sejleftersynene udføres for at beskytte brugere og hjælpere. En systematisk gennemgang af sejlene har flere fordele: at identificere påbegyndte skader at forebygge evt. hændelser at sikre kvalitet i arbejdet. NB: Eftersynene bør udføres af en person, som er kvalificeret til det og som er bekendt med designet, brugen og vedligeholdelsen af sejlet. Eksempler på defekte sejl x ) Mærker efter kemikalier/ætsende stoffer Ødelagte syninger 4.00 Tekniske specifikationer Løftekapacitet, SWL kg Materiale... Polyester 5.00 CE-overensstemmelseserklæring Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, med tilføjelser, som medicinsk udstyr klasse Erklæring om miljøpolitik V. Guldmann A/S Guldmann arbejder løbende på at sikre, at virksomhedens påvirkning af miljøet både lokalt og globalt reduceres til et minimum. Det er Guldmanns målsætning at: Efterleve den gældende lovgivning på miljøområdet (f.eks. WEEE- og REACH-direktiverne) Sikre, at vi i videst mulige udstrækning benytter materialer og komponenter, der overholder RoHS-bekendtgørelsen Sikre, at vores produkter ikke unødigt påvirker miljøet negativt i forbindelse med brug, genbrug og evt. destruktion Sikre, at vores produkter medvirker til et positivt arbejdsmiljø de steder, hvor de anvendes Der gennemføres årligt tilsyn af forvaltningen Natur og Miljø under Aarhus Kommune med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens 42. Flossede/ødelagte stropper Knuder Brændt / smeltet x ) billedeksemplerne er ikke ment som en udtømmende oversigt over mulige skader 3.02 Levetid Sejlets levetid er individuelt afhængig af brugsmønster, vask mv., men sejlet skal efterses inden brug i henhold til beskrivelse i afsnit 2.02 og evt. kasseres, hvis eftersynet ikke lever op til vejledningen.

5 GB.... SIT-ON COMFORT HIGH HYGIENE 1.00 Purpose and use 5 Vers Item nos: 2941X1 Sit-On Comfort High Hygiene 1.01 Manufacturer V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Purpose and use Manufacturer Purpose Important/Precautions Use Maintenance Cleaning The owner s daily maintenance duty Disposal of slings Service and lifetime Safety/service inspections Lifetime Technical specifications EC-Declaration of conformity Environmental policy statement V. Guldmann A/S. 8 WARRANTY U.S.A and Countries outside the EU... 8 A. Users guide...8 B. WARRANTY...8 Placing the sling Purpose The sling is suited for lifting or transferring a person with disabilities in hospitals, at nursing homes, rehabilitation centres and in private homes. The sling is designed for use with both mobile lifters and ceiling hoist systems. It is ideal for lifting a person to and from beds and hygiene/shower chair in seated positions as required. It is not recommended to use the Sit-On Comfort High Hygiene sling as a traditional Sit-On sling in a wheelchair etc. due to the risk of pressure. When the sling is used for persons with pressure sores or other skin problems, caution and risk assessment should be carried out regarding the person s pressure sores and skin. Conditions for use The use of the sling is subject to the following: The sling is used by trained staff or persons who have been instructed in the use of the sling in question. The correct size of sling is used. The maximum nominal load, 255 kg (560 lbs) must not be exceeded. The sling is used for lifting a person in seated as well as lying positions. The helper pays attention to the well-being of the user when using the sling. The sling is used with the Guldmann lifting hanger Important/Precautions Read the instructions carefully before using the sling. The sling s maximum load must never be exceeded. The sling may only be used to lift a person. Before a sling is used, it must be examined according to point Never use a sling that is too big for the user. Possible repairs must only be made by the manufacturer Use If there is any doubt about the selection or use of a lifting sling, please contact your supplier. Important! Plan the move. Never leave the user in the lifting sling unattended. Do not start to lift until it has been checked that the user cannot get trapped and that the sling does not catch on the bed, hygiene/ shower chair or other obstacles. The user s head, arms, hands and feet must not be in danger of becoming trapped. Be careful with any tubes and wires that are attached to the user and/or equipment. Check that the hand control and hand control cable is free of hanger, patient and other object before the hoist is activated up or down moved. Guldmann shall not be liable for faults or accidents due to incorrect use of the lifting sling, or for reasons of inadequate attention on the part of the carer or user. If the sling is used in combination with products that are not manufactured by Guldmann, a risk assessment must be made by qualified staff.

6 6 GH lifting hanger, 4 attachment points Caution! Be careful when attaching the lifting sling s straps on the hooks. Check that the straps have been correctly placed in the lifting hanger s hooks. When pressing the up button on the hand control to lift the user, check again that all straps remain correctly placed in the lifting hanger s hooks (Fig. 1). Sling inspection checklist Before using a Guldmann sling / accessory check the following: Is the sling clean? Follow facility specific infection control procedure. Is the sling s label present, legible and complete? Missing, illegible or incomplete sling label(s) could make identification of appropriate size of the sling, function of sling, and or weight limit capacity of the sling impossible. Fig. 1 Are the lifting straps and stitches intact? Look for broken or worn stitches Look for knots in straps Look for tears or fraying of straps Look for snags or punctures or holes Look for any particles in fabric or straps GH Lifting hanger Caution! Be careful when attaching the lifting sling on the hooks. Check that the straps have been pulled completely through the rubber safety catch (A) and into place in the lifting hanger s hooks. When pressing the up button to lift the user, check again that all the straps remain correctly placed in the lifting hanger s hooks (fig. 1a and fig. 1b). Is the fabric intact? Look for abnormal wear patterns, excessive wear, abrasive evidence Look for cuts or frayed fabric Look for unusual or significant discoloration Look for snags, punctures, tears, holes Look for frayed or insecure seams Look for any acid / caustic / thermal burns Look for changes in material consistency, e.g. increased stiffness Look for any imbedded particles A A Are slings the original size and length without the use of knots, pins, tape or other methods to change the shape, shorten or lengthen them? Fig. 1a Fig. 1b Placing the sling, look at page 28. Conclusion If the sling suffers from one or more of the above mentioned conditions then it must be taken out of service regardless of the weight of the person to be lifted Maintenance 2.01 Cleaning 2.03 Disposal of slings Slings are disposed of by incineration. By proper incineration polyester will be degraded to carbon dioxide and water. Normal washing at the indicated temperature Do not use bleaching agent Tumble-drying at low temperature Do not iron 2.02 The owner s daily maintenance duty Check the lifting sling for wear and damage before use according to the following checklist which is not intended to represent all potential inspection steps. Potential damage may vary. Judgment of inspector/site prevails Service and lifetime 3.01 Safety/service inspections In accordance with international standard EN/ISO Hoist for the transfer of disabled persons Requirements and test methods an inspection must be performed every 6-month according to the following instructions, which is not intended to represent all potential inspection steps. Potential damage may vary. Judgment of inspector/site prevails. Safe Operating Practices with Slings Considerations for damaged or defective slings and taking them out of service: Withdraw the sling from service if one or more of the following conditions are present: chemical or caustic burns melting or charring of any part of the sling snags, punctures, tears or cuts broken or worn stitches missing, illegible or incomplete sling tag knots in any part of the sling abrasion other visible damage that causes doubt as to the strength of the sling

7 Sling inspection is done for the protection of the user, the caregiver, and the overall hospital site safety. A sling inspection system has additional benefit. Systematic sling inspection will assist in the identification of damage trends, potentially leading to cost effective suggestions and results. The inspection process can also help to identify inventory duplicity in certain sling types and sizes. Sling inspection system Development of a specific procedure and program for the inspection of slings at your facility is your best safeguard. Consider employing a three part system of inspection. Slings that are removed from service and are not capable of repair should be disposed of so they are unfit for any future use and can not find a way back into active inventory. 1) Initial This level of inspection is done at the time that the sling is received into your facility. The inspector should ensure that no damage has occurred during transit, and also verify that the sling work load limits match those contained in the manufacturer s catalogue. If your facility documents the sling inspection process through written inspection records, the paper trail should begin at this stage. 2) Frequent The frequent level of inspection should be done by the sling user before each use. The sling should be examined and removed from service if damage is detected. The sling user should also determine that the sling is proper for the user conditions, care task required and the required weight capacity. 3) Periodic Your facility might want to consider implementing a program for a periodic level of inspection at regular intervals. The interval should be based upon the frequency of use, severity of the service cycle and information derived through the inspection process. Recommendations to prevent damage and enhance service life could be made by staff that perform the periodic inspections. If written inspection records are maintained, they should always reference the unique sling identification number, and be updated to record the condition of the sling. Not intended to represent all potential inspection steps or all potential aspects of product management program. Judgment of inspector/site prevails. Sling inspection technique The sling inspection procedure should be thorough, systematic and consistent; both visual and hands on inspection techniques are recommended. Certain forms of damage are far more discernable through hands-on inspection, than by visual inspection. For example, fabric stiffness, crushed webbing, as well as, thinning fabric can be identified through tactile inspection. Visual inspection alone may not reveal all forms of sling damage. Once signs of damage have been identified, do not downgrade the work load limit of the sling, with the intent of continuing to use it, but at limited capacity or frequency. This is sometimes done to get more service life out of a damaged sling. The operating rule and standard should be: intact = use; damage = do not use. Sample visual examples of synthetic sling damage x ) Chemical/caustic burns Broken stitching Crushed / Frayed webbing Knots Melting / Charring x ) sample visual images not intended to represent all types of potential damage 3.02 Lifetime The life of the sling is individual and depends on how it is used, washed etc. Before use the sling must be examined according to description in section 2.02 and if it does not meet the inspection requirements, it must be discarded if necessary Technical specifications Lifting capacity, SWL kg (560 lbs) Material... Polyester 5.00 EC-Declaration of conformity The product is manufactured in compliance with the Council Directive 93/42/EEC of June 14th 1993, including amendments, as medical device class 1. 7 Consider the practice of documenting sling inspections through written inspection records. The documentation should include information such as: the name of manufacturer, the sling stock number, width and length, the unique sling identification number (important in differentiating similar slings), as well as the condition of the sling. Other important information might also include the date it was received or put into use at your facility and any special features (if applicable). A beneficial outcome of an inspection program would be the realization of repetitive forms of damage and the analysis that would lead to specific recommendations.

8 Environmental policy statement V. Guldmann A/S Guldmann is continuously working towards ensuring that the company s impact on the environment, locally and globally, is reduced to a minimum. It is Guldmann s goal to: Comply with the current environmental legislation (e.g. WEEE and REACH directives) Ensure that we, at the widest possible range, use RoHS compliant materials and components Ensure that our products do not have an unnecessary negative impact on the environment regarding use, recirculation or disposal Ensure that our products contribute to a positive working environment in the places they are utilised Inspections are made annually by the Department for Nature and Environment from the Municipality of Aarhus using the Danish Environmental Protection Act, section 42 as a reference. WARRANTY U.S.A and Countries outside the EU A. Users guide Before using the product, read the entire operation manual including warranty. B. WARRANTY Guldmann warrants its equipment is free from material defects under normal use, and will perform substantially in accordance with the specifications set forth in documentation provided with the equipment. This express warranty shall be in effect for one year from the date of original purchase and installation (the Warranty Period ). If a valid claim is made during the Warranty Period for malfunction or equipment defect, Guldmann will repair or replace the equipment at no additional cost to you. Guldmann retains sole discretion as to whether the equipment will be repaired or replaced. This warranty shall be null and void if the equipment is operated and maintained in any manner inconsistent with its intended use or the instructions provided with the product. Further, in order for the warranty to remain in effect for the full Warranty Period, all service to the equipment must be provided by a Guldmann designated technician. Any parts or components repaired or replaced by a Guldmann designated technician will be guaranteed for the remainder of the Warranty Period. The warranty does not cover any part of the equipment which has been subject to damage or abuse by the user or others. The warranty does not cover any part of the equipment which has been altered or changed in any way by the user or others. Guldmann does not warrant that the lifting device functions will meet your requirements, be uninterrupted or error free. The warranty set forth is in lieu of all other express and implied warranties, whether oral, written or implied, and the remedies set forth above are your sole and exclusive remedies. Only an authorized officer of Guldmann may make modifications to this warranty, or additional warranties binding on Guldmann. Accordingly, additional statements such as advertising or presentations, whether oral or written, do not constitute warranties by Guldmann. Service or Repair Contact Guldmann Repair for an authorization to return any defective item during the Warranty Period. You will be provided with a return authorization number and address for returning the item for warranty service or replacement. Do not return items to Guldmann under warranty without receiving a Return Authorization Number. If mailing the item, pack it carefully in a sturdy carton to prevent damage. Include your Return Authorization Number, a brief description of the problem and your return address and phone number. Guldmann does not assume the risk of loss or damage while in transit, so it is recommended you insure the package.

9 DE.... SIT-ON COMFORT HIGH HYGIENE 1.00 Zweck und Verwendung 9 Vers Artikelnummer: 2941X1 Sit-On Comfort High Hygiene 1.01 Hersteller V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Zweck und Verwendung Hersteller Zweck Wichtige Sicherheitsmaßnahmen Anwendung Wartung Reinigung Die täglichen Wartungsaufgaben des Besitzers Entsorgung der Sitze Wartung und Lebensdauer Sicherheitsinspektionen/Wartungen Lebensdauer Technische Daten CE-Konformitätserklärung Erklärung zur Umweltpolitik V. Guldmann A/S Platzieren der Hebesitze Zweck Der Sitz entspricht den Anforderungen zum Heben und Transferieren von behinderten Menschen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Reha-Zentren und Privathäusern. Der Hebesitz kann sowohl in Verbindung mit mobilen Personenliftern, als auch mit Deckenliftsystemen angewendet werden. Er ist ideal zum Heben von einer Person in und aus dem Bett und Toiletten/Dusch-Stuhl in sitzender Position. Es ist nicht empfehlenswert den Sit-On Comfort High Hygiene Hebesitz wie einen Standard Sit-On Comfort Hebesitz in einem Rollstuhl, etc. zu verwenden. Es besteht die Gefahr, dass zu viel Druck auf die Haut des Patienten ausgeübt wird. Wenn der Hebesitz für Personen mit Druckwundproblemen oder anderen Hautproblemen angewendet werden soll, sollte vorher immer eine Risikobewertung, bezgl. Druckstellen und Haut, gemacht werden. Verwendungsvoraussetzungen Die Verwendung des Sitzes unterliegt den folgenden Voraussetzungen: Der Sitz muss von ausgebildetem Personal bzw. von Personen angewendet werden, die zuvor in den Gebrauch des Sitzes eingewiesen worden sind. Die korrekte Sitzgröße muss gewählt werden. Die maximale Nominallast von 255 kg darf nicht überschritten werden. Der Sitz wird zum Heben von Personen in eine sitzende Position verwendet. Der Helfer achtet bei der Verwendung des Sitzes auf das Wohlbefinden des Benutzers. Das Produkt wird in Kombination mit dem Aufhängebügel von Guldmann verwendet Wichtige Sicherheitsmaßnahmen Lesen Sie sich die Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Sitz verwenden. Die maximale Traglast des Sitzes darf niemals überschritten werden. Der Sitz darf nur zum Heben einer Person verwendet werden. Bevor der Sitz verwendet wird, muss er gemäß den Anweisungen in 2.02 geprüft werden. Die Sitzgröße darf nicht zu groß für den Benutzer sein. Ggf. anfallende Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden Anwendung Für Fragen bezüglich der Auswahl oder Verwendung eines Sitzes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wichtig! Planen Sie alle Schritte des Hebevorgangs. Lassen Sie den Benutzer nicht unbeaufsichtigt im Hebesitz. Vor Beginn des Hebevorgangs sollte ausgeschlossen werden, dass der Benutzer eingeklemmt wird und dass beim Transfer der Hebesitz sich nicht von/zum Bett oder Toiletten/Dusch- Stuhl verfängt. Der Kopf sowie die Arme, Hände und Füße der zu hebenden Person dürfen keiner Quetschgefahr ausgesetzt sein. Achten Sie auf Schläuche und

10 10 Kabel, mit denen der Benutzer und/oder die Ausstattung verbunden ist. Bevor Sie den Deckenlifter heben oder senken, stellen Sie sicher, dass die Handbedienung und das Kabel für die Handbedienung sich nicht mit dem Bügel, dem Patienten oder mit anderen Objekten überschneiden. Guldmann übernimmt keine Haftung für Funktionsfehler oder Unfälle, die aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung des Sitzes oder einer Unachtsamkeit des Helfers oder Benutzers auftreten. Wenn der Sitz in Kombination mit Produkten verwendet wird, die nicht von Guldmann hergestellt wurden, muss eine Risikobewertung durch ausgebildetes Personal erfolgen. GH Aufhängebügel mit 4 Aufhängepunkten Achtung! Arbeiten Sie sorgfältig beim Einhängen der Hebeschlaufen an die Haken. Prüfen Sie, ob die Schlaufen korrekt an die Haken des Hebebügels eingehängt wurden. Wenn Sie den Benutzer mittels der Handbedienung anheben, prüfen Sie noch einmal sorgfältig, ob die Schlaufen auch korrekt eingehängt bleiben (Abb. 1). Abb. 1 GH Aufhängebügel Achtung! Lassen Sie beim Befestigen der Hebeschlaufe an den Haken Vorsicht walten. Stellen Sie sicher, dass die Gurte vollständig durch die Gummi-Aushängesicherung (A) gezogen und ordnungsgemäß an den Haken des Aufhängebügels befestigt sind. Wenn Sie den Startknopf zum Heben betätigen, überprüfen Sie noch einmal, dass alle Gurte korrekt in den Haken des Aufhängebügels verbleiben. (Abb. 1a und Abb. 1b) Die täglichen Wartungsaufgaben des Besitzers Überprüfen Sie den Hebesitz vor jeder Verwendung auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen gemäß den folgenden Anweisungen. Diese stellen keine vollständige Auflistung aller möglicherweise anfallenden Wartungsschritte dar. Die potenziellen Schäden können variieren. Das Urteil des Prüfers/der Prüfstelle hat Vorrang. Checkliste für die Inspektion Vor Gebrauch eines Sitzes / Zubehörteils von Guldmann sollten Sie folgendes überprüfen: Ist der Sitz sauber? Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen zur Infektionskontrolle Ihrer Anlage. Ist das Etikett des Sitzes vorhanden, lesbar und vollständig? Durch ein fehlendes, unlesbares oder unvollständiges Etikett ist die Überprüfung der passenden Sitzgröße, der Funktionsfähigkeit sowie der Gewichtsbeschränkung des Sitzes ggf. nicht möglich. Sind die Hebegurte und Nähte intakt? Suchen Sie nach beschädigten oder abgenutzten Nähten Überprüfen Sie die Hebegurte auf Knoten Überprüfen Sie die Hebegurte auf Risse und ausgefranste Stellen Suchen Sie nach jeder Art von Rissen und Löchern Untersuchen Sie Stoff und Gurte auf Partikel Ist der Stoff intakt? Untersuchen Sie den Stoff auf ungewöhnliche bzw. übermäßige Verschleißerscheinungen und Abschleifung Suchen Sie nach Schnitten im Stoff und nach ausgefransten Stellen Überprüfen Sie, ob es Stellen mit ungewöhnlichen oder besonders starken Verfärbungen gibt Suchen Sie nach jeder Art von Rissen und Löchern im Stoff Suchen Sie nach ausgefransten oder instabilen Nähten Kontrollieren Sie den Stoff auf jede Art von Säureverätzungen oder durch Wärme verursachte Brandstellen Überprüfen Sie das Material auf Veränderungen in der Beschaffenheit, wie z. B. starke Steifigkeit Untersuchen Sie den Stoff auf Partikel A A Haben die Sitze ohne Knoten, Stifte und Bänder bzw. ohne die Anwendung anderer formverändernder Maßnahmen die Originalgröße und -länge? Abb. 1a Abb. 1b Platzieren der Hebesitze, siehe Seite 28 Ergebnis Sollte einer oder mehrere der oben aufgeführten Mängel vorliegen, so muss der Sitz unverzüglich außer Betrieb genommen werden. Dabei ist das Gewicht der zu hebenden Person unerheblich Wartung 2.01 Reinigung 2.03 Entsorgung der Sitze Die Entsorgung der Sitze erfolgt durch Verbrennung. Durch die spezielle Verbrennungsprozedur wird Polyester in die Komponenten Kohlendioxid und Wasser gespalten. Normales Waschprogramm bei angegebener Temperatur Keine Verwendung von Bleichmitteln 3.00 Wartung und Lebensdauer Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen Nicht bügeln 3.01 Sicherheitsinspektionen/Wartungen Gemäß der internationalen Norm EN/ISO Lifter zum Transport von behinderten Menschen muss alle 6 Monate eine Inspektion erfolgen. Das für den Sitz verwendete Inspektionsverfahren muss sorgfältig, systematisch und regelmäßig durchgeführt werden. Es wird empfohlen, sowohl taktile als auch visuelle Inspektionstechniken anzuwenden.

11 Bestimmte Schäden lassen sich durch eine taktile Inspektion weit besser erkennen als durch eine reine Sichtprüfung. Zum Beispiel: Materialsteifigkeit, defekte Hebegurte und Abnutzung des Stoffes. Diese Mängel werden durch physischen Kontakt mit dem Sitz erkannt. Eine Sichtprüfung allein bringt vermutlich nicht alle Arten von Sitzschäden zutage. Greifen Sie bei der Inspektion auf die schriftliche Dokumentation zur Wartung des Sitzes zurück. Diese Dokumentation sollte folgende Informationen enthalten: den Namen des Herstellers, die Bestandsnummer, die Breite und Länge, die eindeutige Identifikationsnummer (notwendig zur Unterscheidung gleichartiger Sitze) sowie den Zustand des Sitzes. Weitere wichtige Informationen können das Eingangsdatum bzw. das Datum, an dem der Sitz in Ihrer Einrichtung in Betrieb genommen wurde, sowie besondere Merkmale sein. Achten Sie besonders auf beschädigte oder defekte Sitze und nehmen Sie sie außer Betrieb, wenn mindestens einer der folgenden Mängel vorliegt: Durch Chemikalien verursachte Flecken oder Zeichen von Abreibung Geschmolzene oder verbrannte Stellen Kratzer, Löcher, Risse oder Schnitte Beschädigte oder abgenutzte Nähte Fehlendes, unleserliches oder falsches Sitzetikett Knoten in einem Teil des Sitzes Verschleißerscheinungen Andere sichtbare Schäden, die die Stabilität des Sitzes beeinträchtigen könnten Die Inspektionen des Sitzes werden zum Schutz der Patienten und des Pflegepersonals durchgeführt und sind Teil der allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen der gesamten Pflegeeinrichtung. Ein spezielles Inspektionssystem für Sitze bietet zusätzliche Vorzüge. Systematische Inspektionen fördern die Erkennung entstehender Schäden und können so erhebliche Kosteneinsparungen bewirken. Des Weiteren kann der Inspektionsprozess dazu beitragen, dass die Notwendigkeit zur Lagerung einer Vielzahl von Sitzen der gleichen Größe und des gleichen Typs entfällt. HINWEIS: Inspektionen sollten von einer entsprechend ausgebildeten Person durchgeführt werden, die mit den Eigenschaften des Sitzes sowie dessen Anwendung und Wartung vertraut ist. Beispiele für sichtbare Schäden an Synthetiksitzen x ) Verbrennungen durch Chemikalien/ ätzende Substanzen Schmelzung/Verkohlung x ) Die Beispielabbildungen für sichtbare Schäden stellen nicht alle potenziellen Schadenstypen dar Lebensdauer Die Lebensdauer des Sitzes hängt u. a. von dessen Gebrauch und den Reinigungsmaßnahmen ab. Vor Verwendung muss der Sitz gemäß der Beschreibung in Abschnitt 2.02 überprüft werden. Wenn er die Inspektions-anforderungen nicht erfüllt, muss er ggf. entsorgt werden Technische Daten Tragfähigkeit, SWL (sichere Betriebstraglast) kg Material... Polyester 5.00 CE-Konformitätserklärung Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinie 93/42/ EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte - mit Änderungen als Medizinprodukt, Klasse 1, hergestellt Erklärung zur Umweltpolitik V. Guldmann A/S Guldmann strebt kontinuierlich danach, die Umweltauswirkungen des Unternehmens auf lokaler und globaler Ebene auf ein Minimum zu reduzieren. Ziel von Guldmann ist es: Die aktuellen Umweltrichtlinien (z. B. WEEE-Richtlinie und REACH-Verordnung) einzuhalten Sicherzustellen, dass wir RoHS-konforme Materialien und Komponenten im größtmöglichen Umfang einsetzen Sicherzustellen, dass unsere Produkte keine unnötigen negativen Umweltauswirkungen hinsichtlich Nutzung, Rückführung oder Entsorgung haben Sicherzustellen, dass unsere Produkte an den Orten, an denen sie eingesetzt werden, zu einer positiven Arbeitsumgebung beitragen Jährlich werden Inspektionen durch das Amt für Natur- und Umweltschutz der Gemeinde Aarhus gemäß der dänischen Umweltschutzverordnung, Abschnitt 42, durchgeführt. 11 Beschädigte Nähte Zerdrückte/ausgefranste Gurte Knoten

12 12 SE.... SIT-ON COMFORT HIGH HYGIEN 1.00 Syfte och användning Vers Varenr.: 2941X1 Sit-On Comfort High Hygien 1.01 Tillverkare V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Syfte och användning Tillverkare Syfte Viktigt/försiktighetsåtgärder Användning Underhåll Rengöring Dagliga underhållsrutiner Kassering av selar Service och livslängd Säkerhets-/serviceinspektioner Livslängd Tekniska specifikationer EU-försäkran om överensstämmelse Miljöpolicyutlåtande V. Guldmann A/S Placera selarna Syfte Selen är lämplig för att lyfta och förflytta personer på sjukhus, vårdhem, institutioner, badanläggningar och i hemmet. Selen är designad för använding av både mobil lyft som taklyft. Sit-On Comfort High Hygien är utformad för att lyfta en person till och från säng och hygien/duschstol i sittande ställning. Det rekommenderas inte att använda Sit-On Comfort High Hygien, som en vanlig Sit-On sele i en rullstol eller liknande på grund av risk för trycksår. När lyftselen används för personer med trycksår eller andra hudproblem, var försiktig och utför en riskbedömningen kring personens trycksår och hud. Villkor för användning Vid användning av selen gäller följande: Selen ska användas av utbildad personal eller personer som har fått utbildning på selen i fråga. Rätt storlek på selen ska användas. Den maximala, nominella belastningen på 255 kg och får inte överskridas. Assistenten måste uppmärksamma brukarens tillstånd när selen används. Selen används med Guldmanns lyftbygel Viktigt/försiktighetsåtgärder Läs instruktionerna noga innan selen används. Den maximala belastningen för selen får aldrig överskridas. Selen får bara användas för att lyfta en person. Innan selen används måste den undersökas enligt punkt Använd aldrig en sele som är för stor för användaren. Reparationer får bara utföras av tillverkaren Användning Om du har frågor kring val av lyftselar ska du kontakta din leverantör. Viktigt! Planera förflyttningen. Lämna inte brukaren utan uppsikt i selen. Starta inte lyften förrän du kontrollerat att användaren inte kan fastna och att selen inte tar i sängen eller dusch/hygienstolen etc. Brukarens huvud, armar, händer och fötter får inte riskera att fastna någonstans. Var försiktig med eventuella slangar och kablar kopplade till brukaren och/eller annan utrustning. Kontrollera att handreglaget och tillhörande kabel går fritt från lyften, patienten och andra föremål innan någon förflyttning genomförs. Guldmann tar inget ansvar för felaktigheter eller olyckor som kan inträffa som ett resultat av felaktig användning av lyftselen eller på grund av bristande uppmärksamhet från assistenten eller brukaren. Om selen används i kombination med produkter som inte tillverkas av Guldmann måste en riskutvärdering utföras av kvalificerad personal.

13 GH lyftbygel, 4 upphängningspunkter Varning! Var uppmärksam när du placerar selbanden i lyftbygeln. Kontrollera att selbanden har dragits ned korrekt och ligger i botten på lyftbygelns krokar. När du trycker på knappen upp på handkontrollen, kontrollera då igen att selbanden förblir i rätt position i lyftbygelns krok. Ett så kallat säkerhetsstopp. (Fig.1) Fig. 1 GH lyftbygel Varning! Var uppmärksam när du placerar selbanden i lyftbygeln. Kontrollera att selbanden har dragits helt genom gummisäkerhetsstoppet (A) och är placerade korrekt i kroken på lyftbygeln. När du trycker på knappen upp på handkontrollen, kontrollera då igen att selbanden förblir i den rätt position i lyftbygelns krok. Ett så kallat säkerhetsstopp. (Fig. 1a och Fig 1.b) Är lyftbanden och sömmarna intakta? Leta efter brustna eller slitna sömmar Leta efter knutar i lyftbanden Leta efter tecken på om lyftbanden är nötta eller slitna Leta efter hål eller punkteringar Leta efter partiklar i tyg och lyftband Är tyget intakt? Leta efter onormala förslitningsmönster, överdriven nötning eller slipning Leta efter skärmärken eller nött tyg Leta efter ovanlig eller markant missfärgning Leta efter punkteringar, rivmärken eller hål Leta efter skeva eller osäkra sömmar Leta efter brännmärken efter syra/kaustiksoda/värme Leta efter ändringar i materialkonsistens, t.ex. ökad hårdhet Leta efter inbäddade partiklar Är selen i ursprungsstorlek och ursprungslängd utan knutar, nålar, tejp eller andra metoder för att förlänga, förkorta och / eller förändra formen? Slutsats Om selen visar spår av något eller några av ovanstående villkor måste den tas ur bruk oavsett hur mycket personen som ska lyftas, väger Kassering av selar 13 A A Selar kasseras genom förbränning. Vid korrekt förbränning bildas koldioxid och vatten Service och livslängd Fig. 1a Fig. 1b 3.01 Säkerhets-/serviceinspektioner Placering av lyftsele, se sidan Underhåll 2.01 Rengöring Enligt den internationella standarden EN/ISO 10535, Lyftar för personer med funktionsnedsättning Krav och provningsmetoder måste en kontroll utföras var sjätte månad. Inspektionen av selen måste vara noggrann, systematisk och regelbunden. Dessutom rekommenderas såväl praktiska som visuella inspektioner. Normalt tvättprogram vid indikerad temperatur Använd inte blekmedel Torktumla vid låg temperatur Får ej strykas 2.02 Dagliga underhållsrutiner Kontrollera att selen inte är sliten eller skadad före användning enligt följande checklista som inte är avsedd att täcka alla, potentiella inspektionssteg. De potentiella skadorna kan variera. Avgöranden på plats av inspektör har företräde. Checklista för inspektion av sele Kontrollera följande innan Guldmann-selen/tillbehöret används: Är selen ren? Följ avdelningens specifika procedur för infektionskontroll. Är selens etikett synlig, läsbar och fullständig? Om selens etikett saknas, är oläslig eller ofullständig kan det försvåra eller omöjliggöra identifiering av selens storlek, funktion och kapacitetsbegränsning. Vissa former av skador är mycket lättare att upptäcka via praktisk inspektion än genom bara visuell inspektion. Till exempel: Materialstyvhet, felaktiga lyftband och slitet tyg. Dessa hittas bäst genom fysisk kontakt med selen. Visuell inspektion kommer förmodligen inte att hitta alla former av skador på selen. Följ rutiner och procedurer i skriven dokumentation vid inpektion av selen. Dokumentationen ska innehålla information om tillverkaren, selens artikelnummer, bredd och längd, selens unika ID-nummer (viktigt för att särskilja liknande selar) samt selens kondition. Annan viktig information kan också vara mottagningsdatum eller första användningsdatum och andra viktiga specialfunktioner. Var försiktig med skadade och felaktiga selar och ta dem ur bruk. Sluta använd selen om ett eller flera villkor uppfylls: Märken efter kemiska medel eller korrosion Smält- eller brännmärken Revor, hål eller skärmärken Slitna eller skadade sömmar Selens etikett saknas, är oläslig eller ofullständig Knutar på selen Förslitning Andra synliga skador som kan göra att selens kondition ifrågasätts.

14 14 Inspektionerna av selen utförs för att skydda patienter, vårdpersonal och för den övergripande säkerheten på avdelningen. Ett inspektionssystem för selar har ytterligare fördelar. Systematiska inspektioner gör att skadeutveckligen kan kontrolleras och därigenom sänka underhållskostnaderna. Inspektionsproceduren kan också bidra till att inte flera selar av samma storlek och typ hålls i lager. Obs! Inspektioner ska utföras av en lämplig, kvalificerad person som är bekant med selens design, användning och underhåll. Några exempel på skador på en syntetisk sele x ) Kemiska/kaustiska brännskador Trasig söm 6.00 Miljöpolicyutlåtande V. Guldmann A/S Guldmann arbetar fortlöpande för att företagets inverkan på miljön, både lokalt och globalt, ska vara så liten som möjligt. Guldmanns mål är att: Följa aktuell miljölagstiftning (t.ex. WEEE- och REACHdirektiven) Säkerställa att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av material och komponenter som uppfyller RoHS-kraven Se till att våra produkter inte har onödig negativ inverkan på miljön vad gäller användning, återvinning och kassering Se till att våra produkter bidrar till en positiv arbetsmiljö på de ställen där de används Inspektioner utförs årligen av Århus kommuns natur- och miljöavdelning med utgångspunkt i avsnitt 42 i den danska miljöskyddslagen. Trasig eller nött väv Knutar Smältning/Förkolnad x ) exempelbilderna är inte avsedda att visa alla typer av potentiella skador 3.02 Livslängd Selens livslängd är individuell och avgörs av hur den används, tvättas etc. Innan selen används måste den undersökas i enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.02 och om den inte uppfyller villkoren ska den kasseras Tekniska specifikationer Lyftkapacitet (säker arbetsbelastning) kg Material... Polyester 5.00 EU-försäkran om överensstämmelse Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Rådets Direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 med tillägg, som medicintekniska produkter klass 1.

15 FR.... SIT-ON COMFORT HIGH HYGIENE 1.00 Application et utilisation 15 Vers Réf.: 2941X1 Sit-On Comfort High Hygiene 1.01 Fabricant V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Application et utilisation Fabricant Application Important/Précautions Utilisation Entretien Nettoyage Procédure d entretien quotidien et obligatoire Mise au rebut des harnais Service et durée de vie Inspections Durée de vie Spécifications techniques Déclaration de conformité CE Déclaration de politique environnementale V. Guldmann A/S Mise en place des harnais Application Le harnais permet de lever ou transférer une personne handicapée en milieu hospitalier, maison de retraite, institution, piscine ou à domicile. Le harnais est conçu pour être utilisé aussi bien sur les lève-personnes mobiles que sur les modules de levage sur rail. Il est idéal pour soulever en position assise, une personne du lit au fauteuil hygiénique / fauteuil de douche et inversement. Le harnais Sit-On Comfort High Hygiene n est pas recommandé pour une utilisation identique à celle du harnais Sit-On dans un fauteuil roulant, etc. en raison du risque de pression. Il est nécessaire d être prudent et d évaluer les risques de pression lors de l utilisation du harnais pour les personnes présentant des plaies ou autres problèmes de peau. Conditions d utilisation Pour utiliser ce harnais, les conditions suivantes doivent être remplies : Le harnais doit être utilisé par du personnel formé ou des personnes ayant reçu des instructions quant à son utilisation. Le harnais utilisé doit être de taille adéquate. Le poids nominal maximum de 255 kg ne doit pas être dépassé. Le harnais est utilisé pour soulever une personne en position assise. Le personnel assistant doit veiller au bien-être de l utilisateur du harnais. Ce harnais s utilise avec le cintre de levage Guldmann Important/Précautions Avant d utiliser le harnais, lisez attentivement les instructions relatives à l utilisation. La charge maximale du harnais ne doit jamais être dépassée. Le harnais doit uniquement être utilisé pour lever une personne. Avant toute utilisation, le harnais doit être examiné conformément aux indications du paragraphe N utilisez jamais un harnais trop grand pour l utilisateur. Les réparations éventuelles doivent être exclusivement pratiquées par le fabricant Utilisation En cas de doute concernant le choix ou l utilisation d un harnais de levage, veuillez contacter votre fournisseur. Important! Planifiez le déplacement. Évitez de laisser l utilisateur sans surveillance dans le harnais de levage. Ne commencez pas le levage tant que vous ne vous êtes pas assuré que l utilisateur ne peut être piégé et que le harnais ne peut se coincer dans le lit, le fauteuil hygiénique / fauteuil de douche, ou autre obstacle. La tête, les bras, les mains et les pieds de l utilisateur ne doivent pas risquer d être coincés. Faites attention aux tubes et aux fils qui sont fixés à l utilisateur ou à l équipement. Vérifiez que la commande manuelle et son câble ne risquent pas d être gênés par le harnais, le patient ou un autre objet avant d activer le module pour le faire monter ou descendre.

16 16 Guldmann ne sera pas responsable des défauts ou des accidents dus à une utilisation incorrecte du harnais de levage ou à un défaut d attention de la part du soignant ou de l utilisateur. Si le harnais est utilisé avec des produits non fabriqués par Guldmann, une personne qualifiée doit effectuer une évaluation des risques. Cintre de levage GH, 4 points d accroche Attention! Soyez vigilant quand vous placez les boucles dans les mousquetons. Vérifiez que les boucles ont bien été placées dans les mousquetons du cintre. Appuyez une première fois sur la télécommande pour soulever le patient, vérifiez encore une fois que toutes les boucles sont bien maintenues dans les mousquetons du cintre de levage avant de continuer l opération de levage (Fig 1). Liste d inspection des harnais Avant d utiliser un harnais ou un accessoire Guldmann, contrôlez les points suivants : Le harnais est-il propre? Respectez la procédure de contrôle des infections spécifique à l établissement. L étiquette du harnais est-elle présente, lisible et complète? L absence partielle ou totale d étiquette ou son manque de lisibilité pourrait compromettre la bonne identification de la taille et/ou de la limite de capacité du harnais. Les sangles de levage et les mailles sont-elles intactes? Vérifiez l absence de mailles usées ou déchirées. Vérifiez l absence de nœuds sur les sangles. Vérifiez l absence de déchirures ou de sangles effilochées. Vérifiez l absence d accrocs, de perforations ou de trous. Vérifiez l absence de particules dans le tissu des sangles. Fig. 1 Cintre de levage pour GH Attention! Soyez vigilant quand vous placez les lanières dans les crochets. Vérifiez que les lanières sont tirées à travers le cran de sécurité en caoutchouc et bien placées dans le crochet. Quand vous appuyez sur la télécommande pour soulever le patient, vérifiez encore une fois que toutes les lanières sont bien maintenues dans les crochets du cintre de levage. (fig. 1a and fig. 1b). Le tissu est-il intact? Vérifiez l absence d usures anormales ou excessives ou de traces d abrasion. Vérifiez l absence de coupures ou de tissu effiloché. Vérifiez l absence de décoloration inhabituelle ou significative. Vérifiez l absence d accrocs, de perforations, d usures ou de trous. Vérifiez l absence de coutures effilochées ou non protégées. Vérifiez l absence de brûlures acides, caustiques ou thermiques. Vérifiez l absence de modifications de l uniformité du matériau, comme une rigidité accrue. Vérifiez l absence de particules intégrées. Les harnais présentent-ils leur taille et leur longueur d origine sans recours à des nœuds, à des épingles ou à d autres méthodes modifiant la forme et susceptibles de les raccourcir ou de les rallonger? A A Conclusion Si le harnais présente une défaillance dans l un des domaines ci-dessus, il doit être mis hors service quel que soit le poids de la personne levée. Fig. 1a Fig. 1b Installation des harnais page Entretien 2.03 Mise au rebut des harnais Les harnais sont éliminés par incinération. Grâce à une incinération correcte, le polyester se dégrade en dioxyde de carbone et en eau Nettoyage 3.00 Service et durée de vie Lavage normal à la température indiquée N utilisez pas d agent de blanchiment Séchage en tambour à faible température Ne pas repasser 2.02 Procédure d entretien quotidien et obligatoire 3.01 Inspections Conformément à la norme internationale EN/ISO «Lève-personnes pour transférer des personnes handicapées Exigences et méthodes d essai», une inspection doit être réalisée tous les 6 mois. La procédure d inspection du harnais doit être soignée, systématique et régulière. En outre, des inspections pratiques et visuelles sont également recommandées. Assurez-vous que le harnais de levage ne présente aucun signe de dommage ou d usure avant de l utiliser, conformément à la liste de contrôle suivante, non exhaustive quant aux mesures d inspection possibles. Les dommages éventuels peuvent varier. Le jugement de l inspecteur ou du site prévaut. Certaines formes de dommages sont bien plus perceptibles par inspection pratique que par inspection visuelle, comme la rigidité du matériau, les défauts des sangles et l usure du tissu. Ces défauts se remarquent par contact physique avec le harnais. Une inspection visuelle ne permet pas de détecter tous les types de dommages sur les harnais.

Sitemap