ANEXO XIII MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANEXO XIII MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS"

Transcripción

1 1. Identificación da programación Centro educativo Código Centro Concello Ano académico Compostela Santiago de Compostela 2018/2019 Ciclo formativo Código da familia profesional Familia profesional Código do ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime HOT Hostalaría e turismo CMHOT01 Cociña e gastronomía Ciclos formativos de grao medio Réxime xeralordinario Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) Código MP/UF Nome Curso Sesións semanais Horas anuais MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora 2018/ (*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración Sesións anuais Profesorado responsable Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS GOYANES LÓPEZ Outro profesorado Estado: Pendente de supervisión inspector - 1 -

2 2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo Esta programación realízase para o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, pertencente ao Ciclo Formativo de Grao Medio Cociña e Gastronomía, tomado como referencia o Decreto 218/2008 e o Decreto 38/2010, e introducindo as adapatacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro. Para esta adecuación baseámonos ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais, que se concretan no Decreto do Currículo como segue: Perfil profesional do título: O perfil profesional do título de técnico en cociña e gastronomía determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título. Competencia xeral: A competencia xeral deste título consiste en executar as actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación e presentación, e servizo de todo tipo de elaboracións culinarias no ámbito da produción en cociña, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental. Competencias profesionais, persoais e sociais: a) Determinar as necesidades para a produción en cociña a partir da documen-tación recibida. b) Recibir, almacenar e distribuír materias primas, en condicións idóneas de mantemento e conservación, ata o momento da súa utilización. c) Pór a punto o lugar de traballo, preparando espazos, maquinaria, útiles e ferramentas. d) Executar os procesos de preelaboración e/ou rexeneración que cumpra aplicarlles ás materias primas, en función das súas características e da adecuación ás súas posibles aplicacións. e) Executar as elaboracións culinarias, tendo en conta a estandarización dos procesos, para a súa decoración, terminación ou conservación. f) Realizar a decoración e a terminación das elaboracións, segundo as necesidades e os protocolos establecidos, para a súa conservación ou o seu servizo. g) Realizar o servizo das elaboracións, tendo en conta as necesidades, o ámbito da execución e os protocolos establecidos. h) Executar os procesos de envasado e/ou conservación para cada xénero ou elaboración culinaria, aplicando os métodos axeitados e utilizando os equipamentos idóneos, para preservar a súa calidade e evitar riscos alimentarios. i) Aplicar os protocolos de seguridade laboral e ambiental, hixiene e calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos ambientais e nas persoas. j) Cumprir os obxectivos da produción, actuando consonte os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais adecuadas cos membros do equipo de traballo. k) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa competencia. l) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo. m) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación vixente. n) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego, desenvolvendo unha cultura emprendedora e adaptándose a diferentes postos de traballo e a novas situacións. o) Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización. p) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable. Contorno profesional

3 1. Estas persoas desenvolven a súa actividade profesional en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector de hostalaría, aínda que tamén poden traballar por conta propia en pequenos establecementos do subsector de restauración. 2. Esta profesión desenvólvese en sectores e subsectores produtivos e de prestación de servizo onde se desenvolvan procesos de preelaboración, elaboración e, de ser o caso, servizo de alimentos e bebidas, como é o sector de hostalaría e, no seu seo, as subáreas de hotelaría e restauración (tradicional, moderna e colectiva). Tamén en establecementos dedicados á preelaboración e á comercialización de alimentos crus, tendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas á almacenaxe, ao envasado e á distribución de produtos alimentarios, etc. 3. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes: Cociñeiro/a. Xefe/a de partida. Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas Prospectiva do título no sector ou nos sectores. No desenvolvemento do currículo establecido no presente decreto tivéronse en conta as seguintes consideracións: 1. Cambio nos hábitos de vida da poboación consumidora. Ademais das implicacións obvias do feito de que España sexa un destino turístico tradicional, os hábitos de vida da poboación española están a cambiar a grande velocidade. A incorporación da muller ao traballo remunerado, a proliferación de fogares dun só individuo e o afastamento dos postos de traballo son, entre outros, factores que inciden directamente sobre o consumo de alimentos fóra do fogar. 2. En relación co anterior, as cadeas de restauración rápida, a restauración moderna, os restaurantes temáticos ou de neo-restauración, así como a cociña para colectividades constitúen o subsector que maior medre está a experimentar, e espérase que se manteña nos próximos anos. Na beira contraria, o mercado apunta a unha paraxe dos restaurantes tradicionais e de luxo, así como unha evolución discreta da cociña de autor. 3. A necesidade de manexar grandes volumes de servizo, concentrado en lapsos curtos, incide directamente nas técnicas produtivas e na nova maquinaria especializada que se debe empregar. Dentro desta, cómpre salientar os autoclaves, as máquinas de baleiro, as termorresistencias de inmersión, etc. Así mesmo, a organización da produción está a variar substancialmente cara a unha maior especialización nas tarefas e unha maior capacidade de coordinación entre cada fase. Consecuentemente, os horarios tenden a flexibilizarse. 4. Como consecuencia do anterior, o sector reclama un número importante de profesionais da cociña, con máis experiencia en técnicas específicas, sistemas de produción baseados en cuarta e quinta gama, e manexo de equipamentos e ferramentas con base na tecnoloxía informática. Por outra banda, fanse imprescindibles as actitudes favorables cara á autoformación e cara á responsabilidade, tanto no referido á importancia da seguridade, a hixiene e a calidade, como no relativo á posición que supón unha tarefa nun contorno organizativo de estandarización crecente. Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea

4 3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%) 1 A INICIATIVA EMPRENDEDORA. A EMPRESA E O SEU CONTORNO Introducción en conceptos básicos: emprendedor, idea de negocio, obxectivos e estratexias. 2 O PLAN DE Análise das variables da contorna que inflúen na empresa. MÁRKETING 3 O PLAN DE As áreas funcionais da empresa. O plan de xestión dos Recursos Humanos. PRODUCCIÓN. A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA. A XESTIÓN DE PERSOAL 4 FORMAS XURÍDICAS Descripción das distintas formas xurídicas que pode adoptar unha empresa. Pasos a seguir para a posta en E TRÁMITES DE marcha dunha empresa. CONSTITUCIÓN 5 FINANCIAMENTO E O financiamento e os investimentos da empresa. Nocións básicas de contabilidade. O plan de viabilidade CONTABILIDADE económico financeiro. 6 XESTIÓN DA A documentación básica na xestión da empresa. Impostos que afectan á actividade empresarial. EMPRESA: DOCUMENTACIÓN DE COMPRAVENDA E FISCALIDADE

5 4. Por cada unidade didáctica 4.1.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 1 A INICIATIVA EMPRENDEDORA. A EMPRESA E O SEU CONTORNO b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade. RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. Completo SI NO 4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da cociña e restauración. CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da cociña e restauración, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración en función da súa posible localización. CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa cociña e restauración e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. CA2.8 Identificáronse, en empresas de cociña e restauración, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing

6 4.1.e) Contidos Contidos Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de cociña e restauración (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.). Cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia. Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración. Actuación das persoas emprendedoras no sector da cociña e restauración. O risco como factor inherente á actividade emprendedora. Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social. Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas. Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da cociña e restauración. A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións. Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia. Localización da empresa. A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial. Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable. Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas

7 4.2.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 2 O PLAN DE MÁRKETING b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. Completo NO 4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 4.2.e) Contidos Contidos Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia. Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing

8 4.3.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 3 O PLAN DE PRODUCCIÓN. A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA. A XESTIÓN DE PERSOAL b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. Completo NO 4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de cociña e restauración, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 4.3.e) Contidos Contidos Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa. Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing

9 4.4.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 4 FORMAS XURÍDICAS E TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. Completo NO 4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos para desenvolver a actividade empresarial. CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da cociña e da restauración. CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 4.4.e) Contidos Formas xurídicas das empresas. Contidos Responsabilidade legal da persoa empresaria. A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica. Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa. Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa. Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións

10 4.5.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 5 FINANCIAMENTO E CONTABILIDADE b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. Completo NO NO 4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas da cociña e restauración tendo en conta a súa localización. CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 4.5.e) Contidos Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de cociña e restauración. Contidos Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector da cociña e restauración. Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa. Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira

11 4.6.a) Identificación da unidade didáctica N.º Título da UD Duración 6 XESTIÓN DA EMPRESA: DOCUMENTACIÓN DE COMPRAVENDA E FISCALIDADE b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan Resultado de aprendizaxe do currículo RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. Completo NO 4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado Criterios de avaliación CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coa cociña e restauración, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidació CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d 4.6.e) Contidos Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa. Contidos Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de cociña e restauración: documentos administrativos e documentos de pagamento. Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira

12 5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación Dacordo co DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (art. 49) os procedementos de avaliación aplicados polo equipo docente terán en conta a competencia xeral e as capacidades profesionais, persoais e sociais características do título, que constitúen a referencia para definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos, expresados en termos de resultados de aprendizaxe, dos módulos profesionais que o conforman. A valoración do grao de consecución destes resultados de aprendizaxe farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo. Os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. Os mínimos esixibles no módulo de EIE serán os seguintes: * Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedor *Analizáronse as características das actividades emprendedoras no seu sector. *Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. *Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. *Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial *Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. *Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio *Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. *Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica *Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial *Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural *Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. *Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc. ) dunha pequena e dunha mediana empresa e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais. *Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha dunha empresa tendo en conta a súa localización. *Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. *Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. *Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. *Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. *Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións

13 Os criterios de cualificación serán os seguintes: 1. Unha ou varias probas escritas (exames). Consistirán en preguntas teóricas e exercicios ou supostos prácticos. A proba escrita de cada parte da materia consistirá nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con preguntas test con elección da alternativa correcta (por cada dúas preguntas erróneas descontarse unha pregunta acertada), e/ou preguntas curtas e, de ser o caso, casos prácticos similares aos realizados na clase. Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables: Salvo autorización expresa, para realizar algunha tarefa en concreto, está prohibido a utilización de teléfonos móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet. No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como consecuencia do feito lle queda esa proba suspensa. Non se fará media se nalgunha das probas a puntuación obtida é inferior a un 4. A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame, de non aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor. A puntuación obtida nesta proba suporá un 60 % da calificación final do módulo. 2.Elaboración dun plan de empresa: suporá un 40% da calificación final do módulo. É condición indispensable para poder superar o módulo a entrega do Plan de empresa 3. Nas actitudes mostradas en clase xunto coa asistencia regular do alumno, que serviran para axustar a nota. Para superar o módulo, deberán superarse por separado (nota mínima 5), cada un dos apartados anteriores. A cualificación de cada unha das avaliacións obterase cos parámetros anteriormente indicados obtendo unha cualificación numérica de 0 a 10. Nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por exceso ou defecto, excepto que esta sexa inferior a 5. En este caso non se redondeará xa que para poder superar cada avaliación é necesario ter como mínimo un 5. As cualificacións inferiores a 1 cualificaranse en todo caso con un 1. A cualificación final do módulo de EIE será a media aritmética das dúas avaliacións, tanto dos exames como dos traballos. Aplícanse as mesmas normas de redondeo que no parágrafo anterior. Para superar o módulo de EIE é necesario ter superadas todas as avaliacións, polo que de non ter superada algunha avaliación a nota final sempre será inferior a 5 O alumno que non acade unha cualificación mínima de 5 deberá presentarse a un exame final de toda a materia ou da materia correspondente ás avaliacións que non teña superadas, que será realizado previamente á avaliación final do mes de xuño. Este exame consistirá nunha proba teórico - práctica sobre tódolos contidos desta programación non superados, que se deberá aprobar cunha nota mínima de 5 para poder superar o módulo de EIE. MELLORA DA CUALIFICACION PREVIA Ó EXAME FINAL O alumnado con avaliación (trimestre) pendente, terá a posibilidade de recuperación da proba escrita (exame) mediante a superación dunha proba escrita teórico - práctica por cada trimestre que teñan pendente, a celebrar ao remate do correspondente trimestre, e na que deberán obter como mínimo 5 puntos sobre un total de 10. Ademais poderáselle encargar actividades e exercicios (un boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e períodos específicos para dúbidas. A valoración desta proba ou destes traballos farase cos mesmos criterios que os indicados anteriormente e a nota acadada servirá para calcular a cualificación final

14 6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación Dacordo co DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (art. 49) os procedementos de avaliación aplicados polo equipo docente terán en conta a competencia xeral e as capacidades profesionais, persoais e sociais características do título, que constitúen a referencia para definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos, expresados en termos de resultados de aprendizaxe, dos módulos profesionais que o conforman. A valoración do grao de consecución destes resultados de aprendizaxe farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo. Os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. Os mínimos esixibles no módulo de EIE serán os seguintes: * Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedor *Analizáronse as características das actividades emprendedoras no seu sector. *Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. *Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. *Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial *Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. *Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio *Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. *Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica *Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial *Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural *Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. *Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc. ) dunha pequena e dunha mediana empresa e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais. *Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha dunha empresa tendo en conta a súa localización. *Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. *Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. *Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. *Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. *Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. Os criterios de cualificación serán os seguintes: 1. Unha ou varias probas escritas (exames). Consistirán en preguntas teóricas e exercicios ou supostos prácticos. A proba escrita de cada parte da materia consistirá nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con preguntas test con elección da alternativa

15 correcta (por cada dúas preguntas erróneas descontarse unha pregunta acertada), e/ou preguntas curtas e, de ser o caso, casos prácticos similares aos realizados na clase. Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables: Salvo autorización expresa, para realizar algunha tarefa en concreto, está prohibido a utilización de teléfonos móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet. No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como consecuencia do feito lle queda esa proba suspensa. Non se fará media se nalgunha das probas a puntuación obtida é inferior a un 4. A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame, de non aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor. A puntuación obtida nesta proba suporá un 60 % da calificación final do módulo. 2.Elaboración dun plan de empresa: suporá un 40% da calificación final do módulo. É condición indispensable para poder superar o módulo a entrega do Plan de empresa 3. Nas actitudes mostradas en clase xunto coa asistencia regular do alumno, que serviran para axustar a nota. Para superar o módulo, deberán superarse por separado (nota mínima 5), cada un dos apartados anteriores. A cualificación de cada unha das avaliacións obterase cos parámetros anteriormente indicados obtendo unha cualificación numérica de 0 a 10. Nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por exceso ou defecto, excepto que esta sexa inferior a 5. En este caso non se redondeará xa que para poder superar cada avaliación é necesario ter como mínimo un 5. As cualificacións inferiores a 1 cualificaranse en todo caso con un 1. A cualificación final do módulo de EIE será a media aritmética das dúas avaliacións, tanto dos exames como dos traballos. Aplícanse as mesmas normas de redondeo que no parágrafo anterior. Para superar o módulo de EIE é necesario ter superadas todas as avaliacións, polo que de non ter superada algunha avaliación a nota final sempre será inferior a 5 O alumno que non acade unha cualificación mínima de 5 deberá presentarse a un exame final de toda a materia ou da materia correspondente ás avaliacións que non teña superadas, que será realizado previamente á avaliación final do mes de xuño. Este exame consistirá nunha proba teórico - práctica sobre tódolos contidos desta programación non superados, que se deberá aprobar cunha nota mínima de 5 para poder superar o módulo de EIE. MELLORA DA CUALIFICACION PREVIA Ó EXAME FINAL O alumnado con avaliación (trimestre) pendente, terá a posibilidade de recuperación da proba escrita (exame) mediante a superación dunha proba escrita teórico - práctica por cada trimestre que teñan pendente, a celebrar ao remate do correspondente trimestre, e na que deberán obter como mínimo 5 puntos sobre un total de 10. Ademais poderáselle encargar actividades e exercicios (un boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e períodos específicos para dúbidas. A valoración desta proba ou destes traballos farase cos mesmos criterios que os indicados anteriormente e a nota acadada servirá para calcular a cualificación final. 6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos

16 correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de A cualificación obtida na dita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. A proba final extraordinaria realizarase con anterioridade a realización da FCT, e a cualificación obtida na proba poderá consignarse na avaliación parcial previa á FCT. O alumnado que nesta avaliación teña superados todos os módulos poderá realizar a FCT co resto do alumnado. O alumnado acreditará a consecución dos resultados de aprendizaxe superando en primeiro lugar, unha proba escrita teorico-práctica da materia do módulo, nesta proba final escrita deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10, para poder superar o módulo; tamén é condición indispensable para poder superar o módulo a entrega do Plan de empresa. Os criterios de ponderación serán os indicados no punto anterior. Perda do dereito a avaliación continua: a) Para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo de 2011: O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación desas faltas. Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, establecese un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un alumno ou alumna non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% no curso académico. b. A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no punto anterior. c. Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente. d. Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase. 7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente Segundo a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial no seu artigo 23.5, cada mes o profesor realizará un análise do cumprimento dos obxectivos plantexados nesta programación por parte dos alumnos e o adecuado ritmo no desenvolvemento da mesma que permita realizar todo o programado ó longo do curso. No caso de que se detecten problemas, tanto na adquisición dos obxectivos por parte do alumnado como no ritmo das clases, faranse modificacións na programación, que serán recollidas na memoria de fin de curso co obxecto de mellorar a programación e axustala á realidade de cara ó próximo curso. Para o seguimento mensual utilizaráse a aplicación informática da Consellería de Educación. O seguimento mensual da programación faráse a través da aplicación informática. Entregarase unha memoria final de curso para o que se utilizará o módelo correspondente de calidade. 8. Medidas de atención á diversidade 8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial Ao comezo do proceso educativo realizarase unha avaliación inicial para coñecer a situación de partida, pois o que o alumno vai a aprender ha de relacionarse cos seus coñecementos previos, os coñecementos que xa posúe. Nesta avaliación analizarase aos alumnos para detectar as diferenzas existentes na súa formación que poden condicionar ó logro das capacidades a desenvolver. Para este módulo pasarase un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. Durante a fase de exposición da materia, o profesor invitará a que os alumnos consulten dúbidas ou soliciten explicacións, sobre todo a aqueles

17 que se detectase na avaliación que requiren unha atención especial. Esta práctica consultiva pode aportar bos resultados ao eliminar as posibles diferenzas entre os alumnos a favor dun maior coñecemento. Asimesmo convén apoiar a cada alumno de forma individualizada nas actividades de aprendizaxe, supervisando de forma continuada o estado do traballo de cada un deles. 8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados Como as diferencias e a diversidade entre as persoas son un feito insalvable, e que polo tanto non haberá dous alumnos iguais en intereses, motivacións ou capacidades (ritmo e estilo de aprendizaxe, coñecementos previos) levaremos a cabo unha atención á diversidade e ás necesidades educativas específicas para garantir un ensino de calidade que permita o desenrolo persoal e unha sociedade máis xusta. Sobre todo aos alumnos con necesidades especiais, incorporación tardía e de altas capacidades. AS MEDIDAS ORDINARIAS E XERAIS QUE SE PODEN ADOPTAR SERÁN AS SEGUINTES: A) Avaliación inicial ao comezo do curso: Mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar, e se fose preciso con entrevistas individuais ou unha charla grupal na aula. Ademais manterase unha reunión co Dpto. de Orientación e co titor do grupo, para coñecer outra información relevante das súas circunstancias persoais, académicas,.. B) Traballo en equipo do profesorado do grupo, establecendo ó comezo do curso os cauces de comunicación e coordinación que se van empregar durante o ano, en especial co titor, para realizar un seguimento e atención específica á cada alumno/a. C) Nas clases, con medidas que NON precisan dunha organización moi distinta da habitual e que NON afectan aos elementos prescriptivos do Currículo: 1. Adaptación dos resultados das Unidades: priorizando, introducindo capacidades complementarias ou alternativas, cunha secuenciación específica. 2. Adaptación dos contidos: priorizandoos, reordenandoos, introducindo contidos alternativos ou complementarios, secuenciación individualizada. 3. Fixación duns contidos mínimos imprescindibles, comúns para todo o alumnado e que deben acadarse obligatoriamente, respetando os do Currículo oficial básico. 4. Adaptacións metodolóxicas: Fomentando un clima motivante e participativo, individualizada e adaptada aos ritmos de aprendizaxe, ralentizando ou acelerando segundo o momento, empregando diversas estratexias (expositivas, deductivas, inductivas...), cun apoio e seguimento individualizado do traballo, Adapción dos agrupamentos: formando grupos con alumnado guía que, axudan a outros compañeiros, agrupamentos heteroxéneos ou mixtos no caso de alumnos extranxeiros ou con outra peculiaridade, grupos flexibles no tempo,.. 6. Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de REFORZO para os alumnos que precisen fortalecer contidos nos que teñan dificultades e acadar os contidos mínimos, de AMPLIACIÓN para que o alumnado con especial interese ou capacidades profundice e progrese nos contidos, ABERTAS con autonomía na súa realización, VOLUNTARIAS, tarefas de RECUPERACIÓN, Adaptacións na temporalización: flexibilizando a prevista para os Bloques de contidos ou para determinadas Unidades (capacidades ou contidos). 8. Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos desde diferentes ópticas, adaptándose ós alumnos/as. 9. Na avaliación: que sexa individualizada e fixe metas en base ás capacidades e nivel inicial de cada un, modificando os instrumentos e procedementos de avaliación; distintos tipos de probas para comprobar o dominio dos contidos. ALUMNADO CON DIFICULTADES MODERADAS AUDITIVAS, VISUAIS OU DE MOBILIDIDADE: Adaptacións de acceso : - Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado

18 - Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización. - Eliminación de barreiras. - Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula. - Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación. Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado. Adaptación na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedementos de avaliación. O modo e o tempo de realización adaptarase á casuística concreta. ALUMNADO PROCEDENTE DE PROBAS DE ACCESO: - Realizarase unha avaliación inicial máis completa e unha entrevista persoal co/a alumno/a. - Seguimento específico mediante titorias individualizadas. - As actividades faranse de xeito máis progresivo, empregando recursos máis prácticos e funcionais, e con actividades adicionais de reforzo sobre os contidos máis problemáticos. - As actividades realizadas en grupo serán un medio para que outros alumnos/as o axuden. - Incidirase nos aspectos máis prácticos e funcionais do módulo, tratando de establecer relacións coa experiencia laboral, práctica e coñecementos previos do alumnado. ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU DE INCORPORACIÓN TARDÍA: - Manterase unha entrevista e titorías individuais, para comprobar os seus coñecementos, situación persoal, informarlos da organización xeral do centro e das clases,... - Crearase un clima de cordialidade e respeto, sen desigualdades e discriminacións cos compañeiros, fomentando a participación e integración nos grupos para as actividades. - Solicitarase a colaboración dalgún alumno/a para que faga de titor-anfitrión os primeiros días. - Crearanse situacións onde o alumno/a, con motivo das explicacións, comente como é a situación e características no seu país respecto da cuestión que se estea tratando. - Empregarase a língua galega como mecanismo de socialización, e fomentando a lectura en castelán e galego de textos relacionados co módulo e a profesión. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS : - Enfoque multidisciplinar e dinámico dos contidos, que lles permita un enfoque global. - Adaptación das ensinanzas mediante actividades complementarias e de ampliación. - Crearase un clima na aula onde se sintan aceptados e non discriminados ou excluídos. - Recomendaranse recursos e bibliografía específica (da Biblioteca do IES e do entorno escolar). ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS: O alumnado con discapacidades físicas, psíquicas, visuais e sensoriais graves, ou trastornos na personalidade o da conducta, tera unha atención individualizada e especializada, aplicando os principios de non discriminación e normalización educativa, tendo presente o obxectivo da integración. De non ser suficientes as medidas ordinarias, e se se precisan modificacións significativas do currículo, estudaranse medidas específicas, en colaboración co departamento de Orientación, adaptadas as características do alumno/a de cara a favorecer o seu desenvolvementos persoal e académico. Atención individualizada respecto do espazo/aula, recursos, tempo e avaliación: Adaptación de espazo/aula: - Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado para poder manter contacto visual e asegurarse de que atende. - Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización. - Eliminación de barreiras

19 - Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula. - Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación. Adaptación dos recursos: -Con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado, e aos recursos que pode utilizar debido a súa patoloxía, promovendo a súa participación na aula. -Presentando a idea principal explícitamente ao principio da explicación e focalizando a atención nos conceptos clave. Adaptación no tempo: Na realización de cuestións e traballos, flexibilización do tempo de realización adaptándose ás dificultades que pode ter o alumnado. Na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedemento de avaliación. O modo e o tempo de realización adaptarase á casuística concreta. 9. Aspectos transversais 9.a) Programación da educación en valores A finalidade da educación debe ser a de incorporar ó alumno/a á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos coñecementos científicos do módulo, senón que tamén é preciso efectuar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na actualidade como son as guerras, drogas, discriminación, globalización, medio ambente... e que en moitos casos se deben a unha falla de educación en valores. A presenza en todos os módulos do Ciclo das ensinanzas de carácter cívico e moral, denominadas temas transversais, ten unha xustificación importante pola súa relevancia social, para acadar o desenvolvemento persoal e integral do alumnado, e para a construcción dunha sociedade máis libre, democrática e pacífica. A inclusión xenérica destes contidos no módulo de EIE farase deste xeito: A) Incorporandoos coma finalidades específicas a acadar en distintas Unidades. B) Tratando estos contidos coma actitudes a desenvolver nas Unidades relacionadas. C) Cunha metodoloxía e actividades específicas que favorecen seu tratamento: bo clima na aula, linguaxe non sexista, actividades grupais, debates e exposicións,... D) Tendoos en conta á hora de avaliar, e especialmente nos criterios de avaliación. Educación para a paz: Está asociada coa tolerancia, a non violencia, a cooperación internacional. En RELACIÓNS LABORAIS, na negociación colectiva e na folga inculcarase unha actitude de respeto cara á opinión dos demáis e das maiorías. Ao tratar as relacións económicas entre países, o comercio internacional e a Unión Europea. Educación para a saúde e calidade de vida: Especialmente importante no módulo, pois hai un bloque de contidos adicado específicamente á SAÚDE LABORAL: a importancia de adoptar medidas de seguridade e hixiene, a prevención de riscos para a mellora da súa saúde e calidade de vida. Educación vial: Tamén se introducirá en SAÚDE LABORAL, pois é outro xeito en que se afecta á saúde, mediante o estudo específico das sinalizacións de seguridade en prevención. Educación ambiental:

Sitemap